Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

היו היה איכר שמכר טוב לבית.יום בהיר אחד בא רועה צאן, מקל בידו וכלב אחריו.ביקש האיכר שלוש כפות דבש.הסכים האיכר והלך להביא את כד הדבש.כאשר הרים האיכר את כף הדבש טיפה אחת נפלה ארצה.זבוב אחד עף על טיפת הדבש והחל לאכול.החתולה של האיכר התנפלה על הזבוב והרגה אותו.הכלב של רועה הצאן התנפל על החתולה והרג אותה.האיכר כול כך כעס על רועה הצאן שהרג את כלבו.הרועה כעס על האיכר והרג אותו.עד מהרה החלה להתפשט שמועה ברחבי שכונתו של האיכר, שהוא מת.השכונה של האיכר הרגה את רועה הצאן.השכונה של האיכר והשכונה של רועה הצאן התחילו מלחמה.המלחמה התפשטה בכול השכונות, הבתים והכפרים.בכול מקום החלו אנשים לריב.עד שהעולם התחלק לשני צדדים צד אחד נגד רועה הצאן והצד השני היה נגד האיכר.חצי עולם מול חצי עולם רבו אחד עם השני.ושאלתם את עצמיכם ממה כול זה התחיל ?מ “טיפה אחת של דבש”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 302
 • 0